Back to Top
Koor2023
Koor2016Misschien
Kerst2022
2019-Kasteeltuinen
2023Koorwerk

Privacy Regelement Popkoor The Inspiration

Inleiding

Popkoor The Inspiration hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Popkoor The Inspiration houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Popkoor The Inspiration zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.  

Verwerking van persoonsgegevens van leden

Persoonsgegevens van de leden van Popkoor The Inspiration worden verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;
 • Contributie inning;
 • Contactlegging met de leden;
 • Ter bevordering van de integratie van nieuwe leden, alsmede de communicatie tussen de leden onderling;

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De akkoordverklaring van de leden en/of het door nieuwe leden ondertekende inschrijvings formulier.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Popkoor The Inspiration de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Geboortedatum;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;

Foto’s e.d.

Gedurende publieke optredens van Popkoor The Inspiration worden foto’s, films en/of geluidsopnames gemaakt, welke gebruikt kunnen worden voor PR doeleinden van de vereniging. Dit behelst niet uitsluitend plaatsing op internet (Facebook, Website e.d.) maar ook voor publicaties middels flyers en advertenties in de media.

Grondslag voor het maken van foto’s/films en of geluidsdragers is:

 • De akkoordverklaring van de leden en/of het door nieuwe leden ondertekende inschrijvings formulier.  

Verstrekking aan derden

Door Popkoor The Inspiration zullen de door u verstrekte persoonsgegevens gegevens niet aan derden worden doorgegeven.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn zowel binnen als buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken –indien van toepassing- enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Popkoor The Inspiration bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

In verband met jubilea en of andere activiteiten van het koor kunnen de gegevens bewaard blijven tot datum opheffing van het koor.(dit i.v.m. het bijvoorbeeld versturen van uitnodigingen naar oud leden)

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Popkoor The Inspiration van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze leden zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

Popkoor The Inspiration

Antoniusplein 2

5921 GV Blerick

Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.